top of page
 • Avukat Baran DELİL

Miras Davası Avukatlık Ücretleri ve Mahkeme Masrafları 2023

Delil Hukuk Bürosu

miras davası avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları
 

Makale İçeriği:

 

Miras Davaları Nelerdir?


Miras davalarında avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları konusuna girmeden önce hangi davaların miras davaları olduğunu belirleyelim.


Miras hukuku, Türk Medeni Kanunumuzun 3. kitabında 495. madde ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş olan ve mirasçıların statüleri, birbirleriyle olan ilişkilerini, karşılıklı veya üçüncü kişiler nezdinde mevcut olan hak ve alacaklarını düzenleyen hukuk alanıdır. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistik raporlarına göre hukuk mahkemelerinde görülen en sık hukuki iş ve işlem türlerinin başında veraset işlemlerine ilişkin işler gelmektedir.


Miras davaları genellikle oldukça uzun sürebilen dava türlerindendir ve bu nedenle genellikle avukata işin başında verilecek olan maktu(peşin) ücretin yanında bir de nisbi(yüzdelik) vekalet ücreti ödemesi gerçekleştirilir. Bu ücretlere aşağıda detaylı olarak değineceğiz, ancak şimdilik miras davalarını detaylandıralım.


Miras davaları her bir somut olayın gereklerine göre oldukça çeşitlidir. Ancak uygulamada miras hukukuna ilişkin olarak en sık yürütülen çekişmeli veya çekişmesiz yargı işleri aşağıdaki gibidir:Miras Davalarında Avukatlık Ücretleri ve Mahkeme Masrafları


Yukarıda da ifade etmiş olduğumuz gibi: Miras davaları, genellikle oldukça uzun sürelerde sonuçlanabilen davalardan olmaktadır. Bunun sebebi, ilk derece yargılamasında tahkikat aşamasında yürütülmesi gerekli olan sürecin keşif, tanık beyanları, bilirkişi raporlarının tanzimi, ilgili yerlere müzekkerelerin yazılması ve müzekkere cevaplarının beklenmesi gibi sebeplerle uzayabilmesi, mirasçıların tamamına tebligat yapılması gerekliliği, istinaf ve temyiz süreçleri nedeniyle dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'a gönderilmesi ve buralardan gelecek olan kararların beklenmesi gibi usule ilişkin işlemlerin bir hayli zaman alıyor olabilmesidir.


2023 yılı için Ankara Barosu tarafından yayınlanan Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi'ne göre miras davalarında avukatlık ücretleri:

 • Mirasçılık belgesinin(veraset ilamı) alınması işlemleri: 7.850 Türk Lirası

 • Ortaklığın giderilmesi davaları: 28.500 Türk Lirasından az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının %10(yüzde on)'u

 • Terekede ihtiyati tedbirler, mirasın reddi veya miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar: 23.250 Türk Lirası

 • Mirasta defter tutulması: 20.500 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15(yüzde onbeş)'i

 • Mirasçılık belgesinin iptali davası: 23.700 Türk Lirası

 • Terkin ve mirasta iade davaları: 36.500 Türk Lirasından az olmamak üzere karar harcına esas değerin %15(yüzde onbeş)'i

 • Vasiyetnamenin iptali davaları: 32.000 Türk Lirası

 • El atmanın önlenmesi ve her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davaları: 27.200 Türk Lirası

 • Tapu iptali ve tescil davaları: 45.800 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15(yüzde onbeş)'i

 • Önalım(şufa) davaları: 35.700 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15(yüzde onbeş)'i

 • Ecrimisil davaları: 18.200 Türk Lirasından az olmamak üzere dava değerinin %15(yüzden onbeş)'i

 • Vasiyetnamenin tenfizi davaları: 31.700 Türk Lirası

şeklinde tavsiye edilmektedir.Miras Davalarında Mahkeme Masrafları Ne Kadardır? 2023


Miras davalarında mahkeme masrafları, dava harcının ve vekalet ücretinin maktu veya nisbi olarak belirlenmesine göre bir hayli değişiklik göstermektedir. Bu nedenle her miras davasında aynı masrafların söz konusu olması gibi bir durum söz konusu değildir.


Örneğin ortaklığın giderilmesi davalarında satış istenmesi durumunda satış harç ve masrafları ile birlikte ortalama 10.000 - 20.000 Türk Lirası arasında değişiklik gösterebilmektedir.


Tapu iptali ve tescil davası ve benzeri nisbi harca tabii bir dava söz konusu olacaksa, harca esas değer üzerinden masraf saptaması yapılması gerekecektir. Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, 2023 yılı için bu tip davalarda:

 1. 2.000.000 Türk Lirası değerinde bir hak talebi için:

  1. 35.000 Türk Lirasına yakın peşin harç(Eğer dava, belirsiz alacak davası olarak açılmışsa peşin harç da çok daha düşük bir tutar olabilir.)

  2. 1.500 Türk Lirası kadar keşif gideri

  3. Ortalama 750-1.500 Türk Lirası aralığında tebligat gideri

  4. 179,90 Türk Lirası başvuru harcı

  5. Ortalama 1.000-2.000 Türk Lirası aralığında bilirkişi ücreti

ödemesi gerçekleştirilmesi gündeme gelecektir. Bu verdiğimiz tutarlar her somut olaya göre değişkenlik gösterebilecek olup, ihtiyaç halinde yapılabilecek en doğru davranış avukatınız varsa onunla veya alanında uzman bir miras avukatı ile görüşmek olacaktır.Miras Avukatı Kimdir?


Miras avukatı, miras hukuku alanında bilgi ve deneyim sahibi olan avukatlara halk arasında verilen isimdir. Ancak uygulamada fiilen kullanılan bu tabir, esasında dizi ve film gibi popüler kültür eserlerinde yer alan hatalı içeriklerden kaynaklanmaktadır ve hukuk dünyasında herhangi bir karşılığı yoktur. Türk hukuk sistemimizde avukatların miras avukatı, ceza avukatı veya boşanma avukatı gibi uzmanlık alanına ilişkin ayrımlarla çalışmaları söz konusu değildir. Hukuk fakültesinden mezun olmuş ve bir baroya kayıtlı olarak yasal stajını tamamlayıp avukatlık ruhsatnamesini alan her avukat, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olduğu her türlü işlemi yerine getirebilir.


Bu anlamda "miras avukatı", miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlere dair bilgisi ve deneyimi bulunan ve sahip olduğu bilgi ve deneyimini müvekkillerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanabilecek olan avukatlardır.Miras Davaları Avukatsız Yürütülebilir Mi?


Miras davalarının avukat yardımı ile yürütülmesi zorunlu değildir. yaşadığı mağduriyeti hukuk yoluyla gidermek isteyen her vatandaş kendi davasını kendisi açabilir. Ancak miras davalarında yaşanılması muhtemel hak kayıplarının çok büyük boyutlara ulaşabileceği de düşünülecek olursa, bu davaların alanında uzman bir miras avukatı ile yürütülmesi oldukça önemlidir. Aksi takdirde avukatlık ücretinden tasarruf etme düşüncesiyle girişilen hak arama yolunda avukatlık ücretlerinin çok daha üstünde hak kayıplarının yaşanması söz konusu olabilmektedir.


Miras davalarında her davada olduğu gibi yargılama usulü ve kanun hükümlerinin yorumlanması açısından Yargıtay'ın emsal nitelikli ve hukuk camiasında içtihat olarak adlandırılan kararları çok önemlidir. Örneğin muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, kaynağını 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile başka bazı temel içtihatlardan almaktadır ve bu içtihatların bilinmesi, davanın kazanılması için son derece önemlidir. Hukukçu olmayan vatandaşlar da bu tip detay hususları


Açılan bir davada dilekçelerin süresi içerisinde verilmemesi, delil dilekçesinin sunulmaması, sunulmuş olan delil dilekçesinde kritik bazı delillerin sunulmamış olması, yalnızca bir defaya mahsus kullanılabilecek olan ıslah dilekçesi hakkının önemsiz hususlara ilişkin kullanılması ya da hiç kullanılmaması, istinaf veya temyiz sürelerinin kaçırılması gibi önemli hatalar, avukatsız olarak yürütülen hukuk davalarında en sık görülen yanlışlıklar olagelmektedir ve sonuçları genellikle oldukça ağır olmaktadır.Miras Avukatı Nasıl Bulunur?


Miras avukatı, internet üzerinden yapılacak basit bir aramayla bulunabilir. Aynı şekilde çevrenizde "miras avukatı" nitelemesi ile ün yapmış olan herhangi bir avukat var ise ve iletişim bilgilerine sahip değilseniz, avukatın bağlı bulunduğu baronun internet sitesi üzerinde yer alan baro levhasında isim ve soyisimle arama yapmak suretiyle ilgili avukatın iş yeri adresi ve telefon numarası ile e-posta adresini öğrenebilirsiniz.Miras Davaları Ne Kadar Sürer?


Miras davalarının ne kadar süreceği hususu, miras hukukuna ilişkin söz konusu hukuki işlemin çekişmeli veya çekişmesiz yargı işi olup olmamasına göre ve çekişmeli bir yargı işi ise taşınmaz aynına ilişkin hakları ilgilendirip ilgilendirmediğine göre değişiklik gösterebilir.


Veraset ilamı alınması gibi çekişmesiz yargı işleri yalnızca birkaç ay sürerken, veraset ilamının iptali, tenkis davası, vasiyetnamenin iptali davası gibi çekişmeli yargı işlerinin sona ermesi seneleri bulabilmektedir. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası gibi taşınmaz aynını ilgilendiren davalar ise keşif süreleri de dahil olacağı için en az 3-5 sene kadar sürebilmektedir. Tabii bu süreler, istinaf ve temyiz süreçleri ile birlikte belirtilmektedir. İstinaf edilmeyerek ilk derece mahkemesinin kararı ile kesinleşen davalar en fazla 1-2 sene içerisinde sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla miras davalarının ne kadar süreceği konusunda birçok değişken bulunmaktadır ve her somut olay açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu nedenle bu tip davalara istinaden belirli ve kesin bir süre öngörmek son derece hatalı olacaktır. 
miras avukatı ankara

コメント


bottom of page