top of page
  • Avukat Baran DELİL

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır? Örnek Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Delil Hukuk Bürosu

anlaşmalı boşanma protokolü
 

Makale İçeriği:

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?


Boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası şeklinde görülebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası, evliliği sonlandırmak isteyen tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları ve bu anlaşmayı bir boşanma protokolü ile mahkemeye sunmaları durumunda açılan bir dava türüdür. Bu dava türünde, eşler arasında boşanma kararı, nafaka, çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi konularda taraflar arasında anlaşma sağlanmış olur. Anlaşmalı boşanma davasının temel avantajları, daha kısa sürede sonuçlanması ve daha az masraflı olmasıdır.


Türk Medeni Kanunu'na göre, anlaşmalı boşanma davası açabilmek için çiftlerin evliliklerinin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Anlaşma, her iki tarafın da boşanmayı istemesi ve boşanma şartları konusunda mutabık kalınması durumunda mahkeme tarafından onaylanır. Anlaşmalı boşanmaya dair protokol, kural olarak boşanma dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur ve hakim tarafından incelenir. Aynı zamanda, çekişmeli olarak görülmekte olan boşanma davasının da sonradan bir dilekçe ile anlaşmalı boşanma davasına çevrilmesi mümkündür. Hakim anlaşma hükümlerinin, tarafların ve varsa çocukların menfaati ile kamu düzenine uygun olduğuna kanaat getirirse boşanmaya karar verir.


Ülkemizde her gün, çeşitli sebeplerle yüzlerce evli çift boşanma kararı almaktadır. TÜİK tarafından açıklanan istatistiklere göre 2020 yılında 135 bin çift evliliğini sonlandırdı. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistikler incelendiğinde, boşanan çiftlerin neredeyse yarısının anlaşmalı boşanma davası yolu ile boşandığı görülmektedir. Bu durum, doğal olarak boşanmayı düşünen çiftleri "Anlaşmalı boşanma süreci nasıl yürütülür?", "Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl hazırlanır?", "Anlaşmalı boşanma protokolünde nelere dikkat edilmelidir?" sorularının cevabını aramaya itmektedir.


Bu makalemizde yalnızca spesifik olarak anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl hazırlanması gerektiği ve protokol hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususları üzerinde duracağız. Anlaşmalı boşanma davaları hakkında genel olarak bilgi almak istiyorsanız, bu konu hakkındaki üst başlığımızı okumak için tıklayın: Anlaşmalı Boşanma DavasıAnlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?


Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davası sürecinde eşlerin üzerinde mutabık kaldıkları konuları içeren ve her iki tarafın da imzaladığı yazılı bir belgedir. Bu protokol, boşanma sürecinin temelini oluşturur ve eşlerin haklarını, sorumluluklarını ve boşanmanın şartlarını belirler.


Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davasında mahkeme, kararını anlaşmalı boşanma protokolüne göre verir. Ancak anlaşmalı boşanma protokolü tek başına yeterli değildir. Taraflar mutlakaAnlaşmalı Boşanma Protokolünde Hangi Hususlar Yer Alır?


Anlaşmalı boşanma protokolünde genellikle aşağıdaki konular detaylı bir şekilde yer alır:

  1. Tarafların müşterek çocukları varsa, bu çocukları velayetinin hangi eşe bırakılacağı,

  2. Müşterek çocuklarla diğer eş arasındaki kişisel görüş tarihlerinin belirlenmesi,

  3. Nafaka,

  4. Maddi ve manevi tazminat,

  5. Kişisel eşyaların iadesi,

  6. Mal rejimine tabi olan taşınır ve taşınmaz mallar ile 3. kişiler nezdinde bulunan hak ve alacakların paylaşımı ve mal rejiminin tasfiyesi,

  7. Ev eşyalarının paylaşımı,

  8. Ziynet eşyalarının iadesi,

  9. Vekalet ücreti ve yargılama giderleriAnlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanmalıdır?


Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmadan önce, taraflarca veya taraf vekillerince boşanmaya ilişkin tüm hususlar üzerinde görüşmeli ve mümkün olduğunca asağlıklı bir iletişim kurulmalıdır. Tarafların sağlıklı iletişim kuramamaları halinde, taraflardan birinin avukatı her iki taraf arasındaki görüşmenin gerçekleşebilmesi için iletişim sağlayabileceği gibi, her iki taraf da bu görüşme için bir anlaşmalı boşanma avukatı ile anlaşmak suretiyle kendisini avukatı aracılığıyla temsil ettirebilir.


Anlaşmalı boşanmayı arzu eden taraflar, boşanma hususu üzerinde, boşanma davasının ferileri(nafaka, tazminat, velayet, müşterek çocukla kişisel ilişki hususları) üzerinde ve ziynet eşyaları ile mal paylaşım hususu üzerinde anlaşma sağlamalıdır. Mal rejiminin tasfiyesi ile ziynet eşyalarına ilişkin olarak tarafların anlaşmaları zaruri değildir, ancak yeni davalara sebebiyet verilmemesi ve gelecekte meydana gelebilmesi muhtemel her türlü hukuki ve ekonomik zararların önüne geçilebilmesi adına bu hususlara da protokolde yer verilmesini şiddetle tavsiye etmekteyiz. Böylece ilerleyen süreçte boşanma davasının akabinde ayrıca bir mal paylaşımı davası ya da ziynet eşyalarının iadesi davası açılmasına gerek olmaksızın evlilik birliği sona erdirilebilecek ve ek masraflardan da kaçınılabilecektir. Taraflar, ziynet eşyaları ve mal paylaşımına ilişkin hak ve taleplerinden açıkça feragat etmedikleri müddetçe, bu talepleri boşanma sonrasında ayrı bir dava açmak yoluyla ileri sürebilmektedirler.


Mal paylaşımı ve ziynet eşyaları için geçerli olan bu durum, yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminata ilişkin hak ve talepler için geçerli değildir. Anlaşmalı boşanma davalarında, çekişmeli boşanma davalarının aksine taraflar açısından kusur tespiti yapılmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak ise anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmeyen yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat, kusur tespitinin mevcudiyetini ve kendisine karşı talepte bulunulmakta olan tarafın kusurluluğunu gerektirdiğinden dolayı, anlaşmalı boşanma davasında kararın verilmesi ve kesinleşmesi akabinde sonradan talep edilememektedir. Örneğin zina sebebiyle, şiddetli geçimsizlik sebebiyle veya herhangi bir başka çekişmeli boşanma dava türü sebebiyle boşanma davasında yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talep edilmemesi halinde kusursuz veya daha az kusurlu olan taraf bu davanın sonuçlanmasından sonra 1 yıllık süre içerisinde bu davaları açabilmektedir, çünkü bu davalarda tahkikat aşaması yürütülmekte ve kusur tespiti yapılabilmektedir. Ancak bu durum açıkladığımız nedenden dolayı anlaşmalı boşanma davalarında mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bu taleplerde bulunmak isteyen tarafların mutlaka anlaşmalı boşanma protokolünde bu hususların yer almasını sağlamasını tavsiye etmekteyiz.


Velayet, çocuk ile kişisel görüş ve iştirak nafakası hususları ise protokolde bu hak ve taleplerden feragat edilmiş olsa dahi sonradan talep edilebilecektir. Çünkü bu hususlar kamu düzenini ilgilendirmektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

 

ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR PROTOKOL


1. TARAF : İSİM SOYİSİM, (T.C. Kimlik No: 123456789)

ADRES, ADRES, ADRES

2. TARAF : YYYYYYYY, (T.C. Kimlik No: 987654321)

ADRES, ADRES, ADRES

HÜKÜMLER :


İş bu anlaşmalı boşanma protokolü, Sayın Mahkemeye sunulmak üzere hazırlanmış olup, Sayın Mahkemece onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:


1) BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar.


2) VELAYET HUSUSU : Taraflar, müşterek çocukları ZZZZZ'in velayetinin YYYYY’de bırakılması ve müşterek çocuk ZZZZZ’in XXXXX ile her ayın 1. ve 3. Haftası hafta sonu cumartesi saat 10.00 ile pazar 17.00 saatleri arasında, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 ile üçüncü günü saat 16.00 arasında ve Temmuz ayının 1. Günü saat 10.00 ile Temmuz ayının 15. Günü saat 17.00 tarihleri arasında yatılı kişisel ilişki kurması konusunda mutabıktırlar.(KENDİ İRADENİZE VE ANLAŞMANIZA GÖRE DOLDURUNUZ)

3) NAFAKA HUSUSU: Boşanma sebebiyle; YYYYY, XXXXX'E irat şeklinde aylık ....... Türk Lirası yoksulluk nafakası ödemesi gerçekleştirecektir.


XXXXX, YYYYY’e müşterek çocuk ZZZZZ için her ay ....... TL iştirak nafakası ödemeyi kabul ve beyan etmektedir.


Bu tutarlar, 2021 yılı akabinde her yıl TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranında artırılacaktır.

4) TAZMİNAT HUSUSU: Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden herhangi bir şekilde maddi tazminat ve manevi tazminat talebinde bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını kabul ve beyan etmektedir.(veya "XXXXX, YYYYY'e ........ TL maddi ve ........ TL manevi tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir.")


5) EŞYALAR HUSUSU: Taraflar, müşterek konut olan ADRES, ADRES, ADRES adresinde bulunan eşyalardan YYYYY’in istediği tüm eşyaları alabileceği konusunda mutabıktırlar.


6) ZİYNET EŞYALARI HUSUSU: YYYYY, tüm ziynet eşyalarını almış olup, XXXXX’den yana herhangi bir ziynet eşyası alacağı olmadığını kabul ve beyan etmektedir. Taraflar, karşılıklı olarak ziynet alacağı talebinde bulunmamakta ve bu talep haklarından da ileriye dönük gayri kabili rücu olarak feragat etmektedirler.


7) MAL PAYLAŞIM HUSUSU: ***KENDİ İRADENİZ YÖNÜNDE DOLDURUNUZ***


8) VEKALET ÜCRETİ VE MAHKEME MASRAFLARI KONUSU: Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir, geçmişe dönük olarak bu neviden ileri sürülmüş olan taleplerinden de feragat etmektedirler.

SONUÇ : Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, iş bu protokol, bir nüshası Nöbetçi Aile Mahkemesine sunulmak üzere 3 nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflarca mahkemeye bir nüshası Sayın Mahkemeye sunulacaktır.


Sayın Mahkemece işbu 8 maddeden ibaret protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla01.01.2021(TARİH YAZIN)1. TARAF 2. TARAF

İSİM SOYİSİM İSİM SOYİSİM

İMZA İMZA


 
boşanma avukatı ankara

Comments


bottom of page