top of page

Ankara İcra Avukatı

Delil Hukuk Bürosu, Ankara icra avukatları arasında yer almakta olup, icra-iflas takipleri ve takibe itirazlar, icra mahkemesinde görülen veya görülecek davalar ile icra hukukuna ilişkin haciz veya satış gibi işlemlere ilişkin olarak Ankara icra avukatı hizmeti sunmaktadır.

İcra takipleri ve davaları, para alacakları dışında mahkeme ve tüketici hakem heyeti gibi makamların kararlarıyla hükme bağlanmış olan ürünün aynen teslimi, uygulanmayan velayet ve kişisel görüş kararı verilmiş olması halinde çocuğun teslimi, kira sözleşmesine konu taşınmazın tahliyesi, taşınır teslimi, sınırlı ayni hakların gereğinin yerine getirilmesi, bir yapma ediminin ifası gibi birçok farklı konuyu işlemektedir.

 

Genel olarak icra hukukunun alanını tek tek örnekler üzerinden ele almamız gerekirse: 

 • İlamsız icra takibi

 • İlamlı icra takibi(örneğin mahkeme kararlarının icrası)

 • Tensip zaptı

 • İhtarname yazılması ve gönderilmesi,

 • Taşınır mal teslimi

 • Çocukla kişisel kurulması kararının icrası

 • İşçi alacaklarına ilişkin takipler

 • Nafaka alacaklarına ilişkin takipler ve gerek görülmesi halinde ödenmeyen nafaka için tazyik hapsi uygulaması

 • İcra vasıtasıyla haczedilemeyen ve kısmen haczedilebilen mallar

 • Mücbir Sebep

 • İpoteğin paraya çevrilmesi

 • İrtifak alacakları

 • İcra memurunun yaptığı işlemlere ilişkin şikâyet yoluna başvuru

 • Bir yapma ediminin yerine getirilmesi

 • İpoteğin paraya çevrilmesi

 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi

 • Kira alacaklarının tahsiline ilişkin takipler

 • Kambiyo senetlerine(bono, poliçe, çek) mahsus haciz yolu

 • İflas yolu ile adi takip

 • Kambiyo senetlerina mahsus iflas takibi

 • İcra takibine itiraz

 • Borca itiraz

 • İmzaya itiraz

 • İcra takibine yapılan itirazın iptali davaları ve itirazın kaldırılması uygulamaları

 • İhale uygulamalarına ilişkin usulsüzlükler

 • Menfi tespit davası ve istirdat davası

 • İcra takibine ilişkin gecikmiş itiraz talepleri

Daha fazla bilgi ve randevu için: Bize Ulaşın

bottom of page