top of page
 • Avukat Baran DELİL

Doğum İzni Nedir, Analık İzni Ne Kadar Sürer? Doğum İzni Hesaplama 2024

Delil Hukuk Bürosu

analık izni nedir ne kadar
 

Makale İçeriği:

 1. Doğum İzni Nedir?

 2. Kimler Doğum İzninden Faydalanabilir?

 3. Doğum İzninin Hukuki Dayanağı Nedir?

 4. Analık İzni Nasıl Kullanılır?

 5. Analık İzni Ne Zaman Başlar, Ne Kadar Sürer, Kaç Ay, Kaç Gündür?

 6. Doğum İznine İlişkin Doktor Raporu

  1. Doktor Raporu ile Doğum Öncesinde Kullanılacak Olan Doğum İzninin Bir Kısmının Doğumdan Sonra Kullanılması

  2. Doktor Raporu ile Kadın İşçinin Daha Hafif Bir İşte Çalıştırılması

  3. Doktor Raporu ile Doğum İzninin Artırılması

 7. Çoğul Gebelik Halinde Doğum İzni

 8. Ücretli Doğum İzni Akabinde Ücretsiz İzin Hakkı

 9. Çocuğun Engelli Olması Halinde Doğum İzni Uygulamasındaki Farklılıklar

 10. Doğum Nedeniyle Kısmi Çalışma Hakkı

 11. Hamilelik Boyunca Periyodik Kontroller İçin Verilecek Ücretli İzin

 12. Erken Doğum Halinde Henüz Kullanılmamış Olan Analık İznine Ne Olur?

 13. Annenin Ölümü Halinde Doğum İzninin Baba Tarafından Kullanılması

 14. Eşi Doğum Yapan Erkek Çalışanların Doğum İzni

 15. Çocuğun Evlat Edinilmesi Halinde Analık İzni

 16. Doğum İzninde Maaş ve Ücret Ödemesi Yapılır Mı?

 17. Hamilelik veya Doğum İzninin Kullanılması Nedeniyle İşçinin İşten Çıkarılması Mümkün Müdür?

 18. İşveren Tarafından Doğum İzni Kullandırılmazsa Ne Yapılabilir?

 

Doğum İzni Nedir?


Doğum izni, iş hukukumuzda doğum yapacak olan veya yeni doğum yapmış olan kadınlar ile eşleri doğum yapmış olan babalara verilen izindir. Halk arasında analık izni, babalık izni, süt izni ya da emzirme izni olarak biliniyor olsa da, bu makalemizde doğum izni adı altında yalnızca "analık izni" olarak bilinen doğum iznini işleyeceğiz.


Babalık izni hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: Babalık İzni Nedir?

Süt izni ya da diğer adıyla emzirme izni hakkında detaylı bilgi için tıklayınız: Süt İzni Nedir?


Aşağıda oldukça detaylı olarak açıklayacağımız üzere: doğum yapacak olan kadınlara ilişkin olarak, ilgili mevzuat dahilinde hamilelik sürecinin başından itibaren çok çeşitli haklar tanımlanmıştır. Örneğin kadının hamilelik süresince katılacağı rutin doktor randevuları için yıllık izinlerden ayrı olarak ücretli izin verilmesi, hamile olduğu tespit edilmiş olan kadın işçinin belirli bir günlük çalışma saatinin üzerinde çalıştırılmaması, gece vardiyasında çalıştırılmaması gibi haklar söz konusu olmaktadır.


Kadınların verimli bir şekilde çalışma hayatına katılımlarının sağlanması adına öngörülen bu haklar, bir çeşit pozitif ayrımcılık düşüncesinden ileri gelmektedir. Kadın lehine öngörülmüş olan bu tip pozitif ayrımcılık hükümleri, hem kadınların biyolojik etkenler nedeniyle dolaylı olarak çalışma hayatından uzaklaştırılmalarının önüne geçmekte hem de toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun da temelini güçlendirmektedir. Çünkü psikoloji biliminin kazandırdığı veriler incelenecek olursa: Geleceğin toplumunun bireyleri olacak çocukların sağlık birer vatandaş olmalarının birincil gerekliliği, anne-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulmasıdır.


Dolayısıyla doğum izni yalnızca işçi-işveren arasındaki bireysel ilişkiyi değil, geniş çapta toplumsal bir ilişkiler ağını ilgilendiren bir konudur ve üzerinde önemle durulması gerekmektedir.Kimler Doğum İzninden Faydalanabilir?


Doğum izninden hem memurlar ve diğer kamu personelleri hem de özel sektör çalışanları yararlanabilmektedir. Bu konuda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Aynı şekilde askeri personel için de doğum iznine ilişkin hükümler öngörülmüştür. Bu nedenle doğum izninin çalışma hayatı içerisinde bulunan tüm kadınlara tanınmış olan bir hak olduğu söylenilebilir.


Ayrıca doğum izni, kadın çalışanlara nazaran oldukça sınırlı ve kısa olsa da, eşi doğum yapmış olan erkek çalışanlar için de öngörülmüş bir ücretli izin türüdür. Eşi doğum yapmış olan erkek çalışanlar için öngörülmüş olan bu mazeret izni, halk arasında daha çok "babalık izni" olarak bilinmektedir.Doğum İzninin Hukuki Dayanağı Nedir?


Doğum izni uygulamasının hukuki dayanağı, her bir çalışma ilişkisi açısından farklı mevzuat hükümlerinde yer almaktadır.


Memurlar, askerler ve diğer kamu personelleri için:

dikkate alınmaktadır.


Özel sektör çalışanları için ise genel kanun niteliğinde 4857 sayılı İş Kanunumuzdaki hükümler dikkate alınacaktır.Analık İzni Nasıl Kullanılır?


Doğum izninin kullanılabilmesi için işverenin hamileliğe ilişkin olarak bilgilendirilmesi ve gerekli doktor raporları ile doğum izni dilekçesinin sunulması gerekmektedir. Uygulamada kimi zaman doğum izni dilekçesi verilmeksizin, işverene sözlü bildirim yoluyla doğum izni kullanılmakta olsa da, doğum yapmayı bekleyen kadın çalışanlara tavsiyemiz bu hususa ilişkin olarak ilgili olarak işverene dilekçe verilmesidir. Memurlar ve diğer kamu personelleri zaten idari uygulama gereği bu dilekçeyi vermektedir.


Doğum izninin kullanılması için kanunda öngörülmüş olan bir dilekçe şekil şartı söz konusu değildir. Ancak doğum izninin kullanılmasına istinaden yazılı bir belge bulunması, ispat anlamında önem arz etmektedir. Genellikle doğum iznini kullanmak isteyen kadın çalışan tarafından işverene yönelik olarak bir doğum izni dilekçesi hazırlanıp sunulur ve dilekçeye ilişkin alındı belgesi de elde edilip saklanır.Analık İzni Ne Zaman Başlar, Ne Kadar Sürer, Kaç Ay, Kaç Gündür?


Doğum izni terimi halk arasında kullanılmakta olan geniş çerçevesi ile kadının hamileliğinin ortaya çıkmasından itibaren rutin doktor kontrolleri için aldığı ücretli izinleri de kapsamaktadır. Bu anlamda doğum iznine ilişkin uygulamalar, kadın çalışanın gebe kalması ile birlikte başlar diyebiliriz.


Ancak kural olarak doğum izni, kanunda doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta şeklinde düzenlenmiştir. Tabii kadının sağlık durumunun yeterince iyi olduğunun doktor raporu ile tespit edilmesi halinde ve kadının talebi üzerine doğum öncesi 3 haftaya kadar olan kısım çalışılarak geçirilebilir; böylece önceden kalan 5 haftalık süre de doğum sonrası süreye eklenip, doğum sonrası 13 hafta olarak kullanılabilir. Bu durum doğum yapacak olan kadının tercihine ve doktorun vereceği rapora bağlıdır. Bu süreler, ücretli doğum izni süresidir. Kadın çalışan bu süre içerisinde çalışmadığı halde ücrete hak kazanır. Doktor raporu ile kadın çalışanın ikiz, üçüz gibi çoğul gebelik halinin tespit edilmesi durumunda, kadın çalışan için verilecek olan ücretli doğum izni: Doğum öncesinde 10 hafta, doğum sonrasında 8 hafta olacak şekilde toplamda 18 hafta olacaktır.


Bunun yanında doğum yapan kadın çalışan ücretsiz izin kullanma hakkına da sahiptir. Doğum sonrasında kullanılacak olan ücretli doğum izni süresinin bitmesi akabinde kadın çalışan: İlk doğumunda 60, ikinci doğumunda 120, üçüncü ve sonraki doğumlarında 180 gün boyunca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkına sahiptir. Söz konusu bu ücretsiz izinler için de kadının talebi gerekmektedir, kadın çalışan tarafından böyle bir talepte bulunulmaması halinde ücretsiz izne zorlanması, haklı fesih sebebidir.


İş Kanunumuzun 74. maddesinin 3. fıkrasına göre doğum öncesi veya doğum sonrasına istinaden öngörülmüş olan bu süreler, gereklilik halinde doktor raporu ile artırılabilir.Doğum İznine İlişkin Doktor Raporu


Hamilelik, insan hayatını ilgilendiren tıbbi bir süreçtir. Bu nedenle hem sürecin insan hayatına saygı ve özen gösterilerek yürütülmesi için doktor incelemeleri gerekmekte hem de ispat açısından tıbbi uzmanlık ile hamilelik durumunun belgelenmesi gerekmektedir. Tabii bunların yanında doktor raporu ile sağlanabilecek bazı ek haklar da söz konusu olabilmektedir.


a) Doktor Raporu ile Doğum Öncesinde Kullanılacak Olan Doğum İzninin Bir Kısmının Doğumdan Sonra Kullanılması


Hamile olan kadın çalışanın kural olarak doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz olmak üzere toplam on altı hafta doğum izni hakkına sahip olduğundan bahsetmiştik. Doğum yapacak olan kadın çalışanın sağlık durumunun müsait olduğuna dair doktor raporu alınması halinde, doğumdan üç hafta öncesine kadar çalışmasına müsaade edilebilir. Böylece doğum öncesinde kullanılmayan 8 haftalık doğum izninin 5 haftalık kısmı doğum sonrasında kullanılacak olan doğum iznine eklenmek suretiyle doğum öncesi 3, doğum sonrası 13 hafta olacak şekilde doğum izni kullanılabilir.


b) Doktor Raporu ile Kadın İşçinin Daha Hafif Bir İşte Çalıştırılması


Hamilelik sürecinde kadın çalışanın mevcut işini yerine getiremeyecek olduğunun doktor raporu ile tespit edilmesi halinde, çalışanın daha hafif bir işte çalıştırılması söz konusu olabilir. Bu halde hamile olan kadın çalışanın ücretinde, eskisine nazaran daha hafif bir işte çalışıyor olması gerekçesiyle indirim yapılamaz.


c) Doktor Raporu ile Doğum İzninin Artırılması


Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, 4857 sayılı İş Kanunumuzun 74. maddesinin 3. fıkrasına göre doğum öncesi veya doğum sonrasına istinaden öngörülmüş olan bu doğum izni süreleri, gereklilik halinde doktor raporu ile artırılabilir.Çoğul Gebelik Halinde Doğum İzni


Hamile olan kadın çalışanın ikiz, üçüz veya daha fazla çocuğa hamile olduğunun anlaşılması ve doktor raporu ile çoğul gebelik durumunun doğrulanması halinde, doğum öncesi kullandırılacak olan 8 haftalık analık izni süresine iki hafta daha eklenir ve doğum öncesi izin 10 hafta olarak uygulanır. Bu halde de doktor raporu ile doğum öncesi iznin 3. haftaya kadar çalışılarak geçirilmesi ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkündür. Böyle bir talepte bulunulması ve usulüne uygun doktor raporu sunulması halinde doğum öncesi 3, doğum sonrası 15 hafta olmak üzere doğum izni kullanılabilir.Ücretli Doğum İzni Akabinde Ücretsiz İzin Hakkı


Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 haftalık ücretli doğum izninin yanında isteği halinde kadın çalışana:

 1. Doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla, kadın çalışana birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Bu yarı çalışmalı ücretsiz iznin kullanılması kadının talebine bağlıdır.

 2. Kadın işçinin talebi halinde doğum sonrası kullanılan analık izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu ücretsiz izin de kadının talebine bağlıdır.

Kanaatimizce ücretsiz izne ilişkin olarak doğum yapan kadın çalışana seçimlik hak tanınmıştır. Demek istediğimiz, kadın çalışan ya yarı çalışma süreli ücretsiz izin hakkını kullanacak ya da 2. seçenek olan 6 aya kadar tam gün ücretsiz izin hakkını kullanabilecektir. Bu iki iznin birleştirilerek birlikte kullanılmasının kanun metnine uygun olmayacağı düşüncesini taşıyoruz.


Türk Silahlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğine göre ise askerlerin ücretsiz izni daha farklı olarak düzenlenmiştir. İlgili düzenlemede, askerler için ücretli doğum izninin akabinde, doğum yapan kadın personele 12 aya kadar aylıksiz izin verileceği ifade edilmiştir. Yani doğum için verilecek olan ücretsiz izin hakkı askeri personel için, 4857 sayılı İş Kanunumuza tabii işçiler için öngörülmüş olan izne nazaran daha fazla öngörülmüştür. Ancak aynı madde hükmünde aylıksız izin sürelerinin mecburi hizmet süresinden sayılmayacağı ve aylıksız izin alan sözleşmeli subay ve astsubayların sözleşme sürelerinin, kullandıkları aylıksız izin süresi kadar uzatılacağı da belirtilmiştir.


Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun 108/B. maddesine göre, doğum yapan memura analık izninin bitiminden itibaren ve eşi doğum yapan memura da doğum tarihinden itibaren 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir. Bu ücretsiz izin de aynı şekilde kişinin kendisinin talep etmiş olmasına bağlıdır.Çocuğun Engelli Olması Halinde Doğum İzni Uygulamasındaki Farklılıklar


Anne ve babanın sahip olduğu genetik rahatsızlıklar, doğum öncesi hamilelik dönemi boyunca annenin yaşadığı deneyimler ve doğum esnasında meydana gelmesi muhtemel komplikasyonlar sonucu çocuğun engelli doğması da söz konusu olabilmektedir. Çocuğun engelli doğması halinde, doğum iznine ilişkin bazı uygulamalar farklılık arz etmektedir.


Bu hususa ilişkin olarak öncelikle belirtmeliyiz ki, çocuğun engelli doğması halinde de doğum öncesi ve doğum sonrası ücretli analık izninde herhangi bir değişim olmaz. Kural olarak 8 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası analık izni kullanılır. Aynı şekilde çoğul gebelik durumunda, 10 hafta doğum öncesi ve 8 hafta doğum sonrası ücretli doğum izni engelli doğumlarda da geçerlidir.


Engelli doğum halinde uygulamadaki farklılıklar, kendilerini ücretsiz izin hususunda gösterirler. Doğum sonrasında kullanılacak olan ücretli doğum izninin akabinde talep üzerine kullanılabilen ücretsiz izin süresi, engelli doğum yapan kadın çalışanlar için 360 gün olarak uygulanılmaktadır. Yani engelli doğum yapan kadın çalışan, 360 gün boyunca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilir.Doğum Nedeniyle Kısmi Çalışma Hakkı


4857 sayılı İş Kanunumuzun 13/5. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun Ek Madde 43. maddesine göre çalışanın kısmi çalışma hakkı da mevcuttur.


Buna göre:

 • İş kanununa tabii çalışanlar açısından 74. maddede öngörülmüş olan doğum izinlerinin bitiminden itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar ebeveynlerden biri tarafından kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için, diğer ebeveynin de çalışıyor olması gerekir; eğer işçinin eşi çalışmıyorsa bu haktan yararlanması mümkün değildir. İşverenin bu talep dolayısıyla iş sözleşmesini feshetmesi, geçerli fesih veya haklı nedenle fesih sayılmaz. Bu yönde talepte bulunan işçi, kendi isteği üzerine, bir daha aynı çocuk için bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya dönmesi halinde, onun yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu anlamda işveren yeni işçinin işe alınmasının, kısmi süreli çalışmaya geçen işçi ile bağlantılı olduğunu ispat etmelidir. İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için yazılı bildirim şartı öngörülmüştür.

 • Aynı şekilde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzda Ek 43. maddede de "doğum sonrası yarım zamanlı çalışma" başlığıyla düzenlemeye yer verilmiştir. Bu madde hükmü gereğince, devlet memurları da analık izninin ve babalık izninin bitiş tarihinden itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olacak şekilde düzenlenmesini talep edebilirler. Bu haktan yararlanmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir.

 • Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzda yarım zamanlı çalışma çok daha kapsamlı düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre bu haktan yararlanan memurların derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından yarım zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır ve çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Ayrıca ilgili hükmün ikinci fıkrasında , Cumhurbaşkanının yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro ünvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye yönelik yetkisi bulunduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu haktan tüm memurların yararlanamayacağı söylenilebilir.Hamilelik Boyunca Periyodik Kontroller İçin Verilecek Ücretli İzin


Hamilelik süresince kadın işçiye, periyodik sağlık kontrollerine düzenli bir şekilde katılım sağlayabilmesi için izin verilir. Böylece kadın işçinin hamileliğe ilişkin sağlık kontrollerine istinaden yıllık izin hakkını kullanması gerekmez.Erken Doğum Halinde Henüz Kullanılmamış Olan Analık İznine Ne Olur?


Çoğul gebelik, rahimdeki anormal durumlar, rahim içinde meydana gelmesi muhtemel kanamalar ve rahim içi ile rahim dışı enfeksiyonlar gibi bir çok sebepten kaynaklı olarak erken doğum yaşanabilmektedir. Doğumun erken gerçekleşmesi halinde doğum öncesinde kullanılması gereken ancak henüz kullanılmamış olan analık izni, doğum sonrası analık izni süresine eklenir ve doğum sonrasında kullandırılır.Annenin Ölümü Halinde Doğum İzninin Baba Tarafından Kullanılması


Annenin doğum esnasında veya sonrasında, doğum sonrası analık izni bitmeden doğum sebebiyle ya da bir başkaca herhangi bir sebeple ölmesi halinde, memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Söz konusu bu iznin verilebilmesi, babanın talebine bağlıdır.Eşi Doğum Yapan Erkek Çalışanların Doğum İzni


Mevzuat hükümlerinde bir de eşi doğum yapan erkek çalışanlar için ayrıca doğum izni öngörülmüştür. Uygulamada ve halk arasında bu izin "babalık izni" olarak da bilinmektedir. Babalık izni işçiler açısından 5 gün iken; askeri personeller, memurlar ve sözleşmeli kamu personelleri açısından 10 gün olarak öngörülmüştür. Babalık izni hakkında detaylı bilgi için, bu konuyu daha kapsamlı olarak işlemiş olduğumuz makalemizi okuyup bilgi edinebilirsiniz: Babalık İzni Nedir, Ne Kadardır?Çocuğun Evlat Edinilmesi Halinde Analık İzni


Evlat edinme, evlat edinilecek olan küçük veya ergin ile onu evlat edinmek isteyen kişi veya kişiler arasında hakim kararıyla soybağının kurulmasıdır, bunun için kanunda aranılan tüm şartların sağlanması gerekmektedir. Evlat edinme hakkında detaylı bilgi için konuya dair makalemizi okuyabilirsiniz: Evlat Edinme


Doğum izni ya da diğer adıyla analık izni yalnızca çalışanın hamile kalması veya doğum yapması halinde gündeme gelmez. Çalışanın bir çocuğu evlat edinmesi halinde de doğum izninden faydalanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. Ancak evlat edinenler açısından ücretli izin verilebilmesi için, evlat edinilen çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması şartı aranmaktadır. Ücretsiz izin açısından ise, doğum halinde verilen ücretsiz izinlere nazaran bu neviden bir yaş ayrımına gidilmemiştir.


Memurlar açısından bakıldığında, memurların eşleri ile birlikte veya münferit olarak üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmeleri halinde, çocuğun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta süre ile ücretli izin hakları bulunmaktadır. Evlatlık kararı verilmeden öncesinde çocuğun fiilen teslim edildiği hallerde de bu ücretli izinden faydalanılır. Bir çocuğu evlat edinen memurlara verilen bu izin ücretlidir. Bunun yanında aynı doğum sonrasında verilen ücretsiz izin hakkında olduğu gibi, evlat edinme halinde de talep üzerine ücretsiz izin hakkı söz konusu olmaktadır. Bir çocuğu evlat edinen memurlar da kendi talepleri üzerine, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesi hakkına sahiptir.


4857 sayılı İş Kanunumuzun açısından bakıldığında da, aynı şekilde üç yaşını doldurmamış olan çocuğun evlat edinilmesi halinde, çocuğun fiilen aileye teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık analık izni öngörülmüştür. Aynı şekilde, işçiler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilirler. Ancak eşlerden biri çalışmıyorsa, çalışan eşin böyle bir talepte bulunma hakkı yoktur.Doğum İzninde Maaş ve Ücret Ödemesi Yapılır Mı?


Analık izni, kural olarak ücretli bir izindir. Dolayısıyla maaş ve ücret ödemesi yapılması gerekmektedir, aksi halde işçi açısından haklı fesih sebebi doğmuş olacaktır.


Bu kapsamda:

 1. Hamilelik süresince periyodik sağlık kontrolleri için verilen izinler gerekçe gösterilerek kesinti yapılamaz.

 2. Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olan esas analık izni gerekçe gösterilerek kesinti yapılamaz.

Ancak yukarıda mevzuubahis etmiş olduğumuz ücretsiz izinlere ilişkin haklar saklıdır.Hamilelik veya Doğum İzninin Kullanılması Nedeniyle İşçinin İşten Çıkarılması Mümkün Müdür?


Hamilelik veya doğum izninin gerekçe gösterilmesi ile işçinin işten çıkarılması haklı veya geçerli fesih sayılmaz. Dolayısıyla diğer tüm şartlar mevcut ise, işçinin işe iade davası ile tazminat ve alacak talepleri(işçilik alacakları, işe iade tazminatı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, AGİ, hafta tatili, yıllık izin ücretleri vb.) gündeme gelecektir.


Bununla birlikte, uygulamada işverenler tarafından hamile olan ya da doğum yapmış olan çalışanların iş akitlerinin farklı gerekçelerle sonlandırıldığı görülmektedir. Bu durumda işçi, mutlaka alanında uzman bir işçi avukatı ile çalışmalı ve işverenin fesih nedeninin gerçeği yansıtmadığını ortaya koymalıdır.İşveren Tarafından Doğum İzni Kullandırılmazsa Ne Yapılabilir?


İşveren tarafından doğum izinlerinin hukuka uygun olarak kullandırılmaması, izin verilmemesi, ücretli izin verilmesine rağmen ücrette kesintiye gidilmesi ya da hiç ödeme yapılmaması, izin kullandığı için işçiye mobbing uygulanması, hukuken izin kullandırmasına rağmen izinli olan işçiyi fiilen çalıştırması(örneğin izinli işçiyi arayarak veya mesaj atarak ya da online vasıtalar üzerinden fiilen çalıştırması) gibi hallerde işçi açısından haklı fesih sebebi söz konusu olacaktır. Bu halde işçi diğer şartların da mevcut olması halinde işçilik alacaklarına hak kazanır.


 
ankara işçi avukatı


Comments


bottom of page